Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders word bedongen.
 7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50.00.
 8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van de € 50.00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.
 9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegde rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 11. In het geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
 12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en op risico van de koper.
 13. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 15. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 16. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 17. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaalde te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of voltooiing ervan.
 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties of diensten stop te zetten.
 19. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 20. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
 21. De keuze van het type onderhoudscontract wordt bepaald door het in bijlage gevonden onderhoudscontract.


DISCLAIMER

Deze website is eigendom van ASEQ. 

Bedrijfsgegevens:
ASEQ
Boomsesteenweg 293
B-2610 Wilrijk
info@aseq.be
BTW BE0448.425.456 

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden: 

DOEL VAN DEZE WEBSITE

Het doel van deze website is om iedereen kennis te laten maken met de producten en diensten van ASEQ. 

AUTEURSRECHTEN

De inhoud van deze website, zoals teksten, foto's, logo's enz zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ASEQ of rechthoudende derden. Deze zijn enkel ter beschikking gesteld ten informatieve titel. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden, tenzij schriftelijk overeengekomen. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ASEQ tracht de inhoud van deze website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorgen en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van schrijf- en/of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
Alle verstrekte inhoud is van algemene aard en kan dus niet als advies worden beschouwd. 

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. ASEQ kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website. 

ASEQ kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden. 

Deze website bevat eventuele hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud daarvan goedkeuren en/of controleren. ASEQ kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Wij raden aan steeds de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld bij het verlaten van deze website. 

ASEQ behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden gebruik te maken. 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. 

PRIVACY

Uw privacy is belangrijk voor ons. De meeste informatie op onze website is beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet achterlaten. Wanneer u contact wenst op te nemen is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om uw vragen vlot te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. 

GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website kan gebruik maken van cookies om de werking van de website te verbeteren. Wanneer u niet wenst dat deze tijdelijke cookies op uw computer wordt geplaatst, kan u dit uitschakelen bij uw browserinstellingen. 
star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x